NOWE LICEUM – CZYLI CO MINISTERSTWO OSWIATY WPROWADZA DO SZKÓŁ ŚREDNICH…

0
646

Przede wszystkim niektóre szkoły średnie przestaną istnieć. Do likwidacji przewiduje się licea profilowane, uzupełniające licea ogólnokształcące, technika uzupełniające, zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych, licea i technika dla dorosłych. Oto grafik wygaszania naboru do wskazanych szkół

Szkoła Typ szkoły Termin wstrzymania naboru do klas I
dla młodzieży liceum profilowane uzupełniające liceum ogólnokształcące technikum uzupełniające 1 wrzesień 2012
dla dorosłych zasadnicza szkoła zawodowatechnikumliceum profilowaneuzupełniające liceum ogólnokształcące 1 wrzesień 2012
dla dorosłych technikum uzupełniające 1 wrzesień 2013

 

Uczniowie, którzy skończą trzeci etap edukacyjny – gimnazjum, będą mieli do wyboru liceum ogólnokształcące, technikum i szkołę zawodową.Nauka w technikum będzie trwała cztery lata, w liceum i  szkole zawodowej – trzy.Podstawowym założeniem reformy jest zapewnienie spójności programowej na etapie kształcenia w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Uczniowie nie będą już powtarzać tych samych treści programowych w kolejnych szkołach. Po dokończeniu rozpoczętego w gimnazjum podstawowego kursu takich przedmiotów jak biologia, chemia, fizyka, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie i geografia, każdy uczeń liceum wybierze od 2 do 4 przedmiotów, których będzie się uczył w zakresie rozszerzonym w znacznie większej niż obecnie liczbie godzin. Co najmniej jednym z nich powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka. Nie oznacza to jednak, że straci kontakt z innymi dziedzinami wiedzy – uczeń, który nie wybierze zajęć rozszerzonych z geografii, biologii, fizyki czy chemii, będzie obowiązkowo uczęszczał na przedmiot przyroda, który wyposaży go w podstawową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. I odwrotnie – uczeń, który nie zdecyduje się na rozszerzoną historię, uzupełni swą wiedzę z zakresu nauk humanistycznych na obowiązkowych lekcjach z historii i społeczeństwa.

Pojawią się też nowe przedmioty: zamiast technologii informacyjnej – informatyka, w miejsce przysposobienia obronnego – edukacja dla bezpieczeństwa. W zreformowanym liceum wszystkie przedmioty (za wyjątkiem uzupełniających) będą dzieliły się na:

  • nauczane tylko w zakresie podstawowym: wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, etyka;
  • nauczane w zakresie podstawowym i rozszerzonym: język polski, języki obce nowożytne, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka;
  • nauczane tylko w zakresie rozszerzonym: historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

Szkolny plan nauczania nie musi się ograniczać do ww. przedmiotów uzupełniających. Szkoła może stworzyć ofertę własnych zajęć, które uzupełnią wiedzę uczniów.

Autor © :  Beata ,  napisz do autora : email

Łóżka dla dzieci

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Wpisz swojeimię