EuroPlus+ Angielski dla Nastolatków – Extra Edition

0
1992

EuroPlus+ Angielski dla Nastolatków – Extra Edition

Różnorodność programów, których mniej lub bardziej potrzebuje nasz komputer, by być czymś więcej niż tylko procesorem teksu, platformą do gier czy medium do łączenia się z Internetem, może przyprawić o zawrót głowy. O ile jednak wybór podstawowych aplikacji, jak przeglądarka internetowa czy edytor graficzny nie przysparza zazwyczaj większych trudności, o tyle ogólnie pojęte oprogramowanie edukacyjne wydaje się być dżunglą nie do przebycia, nawet, jeśli poszukiwania ograniczymy tylko do jednej grupy – programów do nauki języków obcych.
Najpowszechniej używany i nauczany – język angielski – doczekał się najmocniejszego wsparcia medialnego, w tym oprogramowania.
W serii artykułów, którą inauguruje niniejszy tekst, postaramy się zaprezentować wybrane, naszym zdaniem najciekawsze programy, których zadaniem jest zarówno wspomaganie lektorów w ich pracy w szkołach czy na kursach językowych, poszerzenie przez uczniów już zdobytej wiedzy i umiejętności, ale też które mogą stanowić narzędzia do samodzielnej nauki w domowym zaciszu.

 EUROPLUS+ ANGIELSKI DLA NASTOLATKÓW

Firma Young Digital Poland S.A. to producent i wydawca edukacyjnych programów komputerowych. W ofercie YDP znajduje się wiele wartych polecenia pozycji, w tym seria EuroPlus+. Jeden z programów należących do tego cyklu niniejszym postaramy się przybliżyć.

Instalacja i podstawowe funkcje programu

Po włożeniu płyty do napędu rozpocznie się bardzo krótka instalacja oprogramowania (obie części kursu instalujemy osobno). Po jego uruchomieniu zaś zobaczymy okienko, w którym tworzymy nową nazwę użytkownika – nasz późniejszy login. Użytkowników może być więcej, jeśli z programu ma korzystać większa liczba osób. Następnie przechodzimy do strony głównej programu.

Strona główna programu
 Ten główny panel sterowania (jak całość kursu wykonany w technologii Flash) zawiera większość opcji. Znajdziemy tu takie ikony, jak:

Spis lekcji – umożliwia przejście do okna z wykazem 8 działów programu oraz poszczególnych lekcji w danym dziale.
Wyniki – prezentuje wyniki pracy z programem.
Lekcja na rozgrzewkę – umożliwia przejście do specjalnych lekcji testowych przygotowujących do pracy z programem na każdym z poziomów kursu.
Pomoc – zawiera pliki pomocy.
Logowanie
– umożliwia zalogowanie się w programie, a także wprowadzenie nowego – lub usunięcie wybranego – użytkownika z listy.
Wyjście
– pozwala zakończyć pracę z programem.

Z głównego okna programu dostępnych jest również pięć programów narzędziowych:
Słowniczek
– zawiera słówka używane w kursie. Pozwala w łatwy sposób przypomnieć sobie pisownię lub wymowę danego słówka.
Gramatyka
– zawiera zestawienie wszystkich zagadnień gramatycznych poruszanych w kursie.
Nowe słówka
– zawiera wszystkie animacje obrazujące nowe słówka wprowadzane w kursie w postaci prezentacji wizualnej.
Moje strony
– umożliwia przygotowanie własnych lekcji na podstawie dostępnego w kursie materiału.
Szukaj
– pozwala przeszukiwać materiał kursu za pomocą słów kluczowych.
Wszystkie opcje dostępne z głównej strony programu znajdziemy również na poszczególnych stronach lekcji. Ikony pozwalające korzystać z tych opcji znajdują się na pasku widocznym z lewej strony ekranu każdej lekcji. Podobnie jest z ikonami programów narzędziowych:

Słownik

Słownik (obustronny) – po kliknięciu tej ikony pojawia się okno słownika. Zawarte jest w nim słownictwo używane w kursie. Słówka ułożone są alfabetycznie. W górnej części ekranu znajduje się również alfabet, służący do przeszukiwania słownika. Jeśli zaś chcemy odszukać konkretne słówko, wpisujemy je w białe pole u góry ekranu i klikamy znajdujący się obok rysunek lupy.

Wszystkie angielskie słówka są udźwiękowione. Po wyszukaniu danego słówka u dołu ekranu pojawia się zdanie (również udźwiękowione) pokazujące przykładowe zastosowanie wybranego słówka.
Nowe słówka
– w tym programie narzędziowym zostały zebrane wszystkie nowe słówka wprowadzane na stronach kursu. Tak jak na stronach lekcji, każde słówko zilustrowane jest krótką animacją przybliżającą jego znaczenie. Możemy także spróbować wyszukać kategorię danego słówka. W trakcie pracy z tym narzędziem możemy wybrać dwa sposoby uporządkowania słówek: według kategorii tematycznych oraz według lekcji. Po kliknięciu wybranej kategorii lub lekcji otworzy się okno, w którym można obejrzeć animację przybliżającą znaczenie słówek w danej kategorii.
Gramatyka
– znajdziemy tu zestawienie wszystkich zagadnień gramatycznych wprowadzanych w kursie. Jego konstrukcja jest taka sama, jak programu narzędziowego Nowe słówka, tzn. posiada opcje wyszukiwania oraz dwie możliwości porządkowania. Po kliknięciu wybranego zagadnienia gramatycznego otwiera się okno z tabelą gramatyczną.
Moje strony
– dzięki temu programowi mamy możliwość tworzenia własnych lekcji. Możemy dowolnie je zestawiać, wybierając materiał spośród wszystkich stron kursu.
Szukaj
– to program narzędziowy będący jednocześnie indeksem kursu. Pozwala on na szczegółowe przeszukiwanie materiału przy pomocy kluczowych słów. Wyświetlony wynik wyszukiwania zawiera numer lekcji, z której pochodzi dane ćwiczenie; strona, na której się znajduje oraz umiejętność językowa, której dotyczy (np. czytanie, pisanie, słuchanie, słownictwo, wymowa itp.).

Meet Gilbert Grace

Oto Gilbert Grace

Głównym bohaterem kursu jest Gilbert Grace, nastolatek żyjący we współczesnym świecie i jak jego rówieśnicy korzysta z Internetu, posługuje się telefonem komórkowym. Jego mama jest policjantką, a tata elektrykiem. Ma również starszą siostrę Tracy oraz młodszą, Emmę, która jest jeszcze niemowlakiem. Natomiast jego wujek Charlie jest podróżnikiem, dzięki któremu uczniowie zwiedzają odległe zakątki świata. Z rodziną i przyjaciółmi Gilberta (nie tylko Anglikami) uczą się języka angielskiego, a także mogą dowiedzieć się czegoś na temat Wielkiej Brytanii i innych krajów.

Let’s learn

EuroPlus+ Angielski dla nastolatków – Extra Edition to pełny kurs językowy dla początkujących przygotowany dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Sposób przekazywania wiedzy dostosowany został do możliwości percepcyjnych dzieci w wieku 9-13 lat.
Kurs składa się z dwóch poziomów zaawansowania (2 CD). Na każdej płycie znajdziemy 8 działów. W każdym z nich zawarto 5 lekcji. Ostatnia lekcja w każdym dziale jest lekcją wideo. Działy 4, 8 zawierają materiał powtórkowy.
Naukę warto zacząć od Lekcji na rozgrzewkę. Są to specjalne lekcje testowe służące do przygotowania ucznia do pracy z kursem, a także do testowania wiedzy na danym poziomie nauczania. Dla każdego poziomu przygotowano osobną taką lekcję. Może ona być wykorzystana zarówno do wstępnej oceny umiejętności, jak i jako lekcja przygotowująca i zapoznająca z materiałem z danego poziomu.
W odróżnieniu od testów lekcja na rozgrzewkę nie zawiera zadań na czas. Każde ćwiczenie w tej lekcji posiada swój własny raport. Ogólny wynik testu widoczny jest jako pasek postępu u dołu ekranu oraz na stronie tytułowej. Dodatkowo na ostatnie stronie testu znajduje się szczegółowy raport, w którym podane są procentowe wyniki dla każdej strony testu.

Każda lekcja podzielona została na trzy etapy. Pierwszym z nich jest prezentacja wizualna, czyli interaktywne animacje i symulacje (zebrane w programie narzędziowym Nowe Słówka) wprowadzające nowe słownictwo. Drugi etap stanowi interaktywny moduł umożliwiający uczniowi nagranie, uzyskanie oceny oraz porównanie własnej wymowy z oryginalną. Różnorodne ćwiczenia systematyzujące i sprawdzające znajomość słownictwa oraz umiejętność użycia go w odpowiednim kontekście stanowią ostatni etap lekcji.
Należy zauważyć, że program umożliwia uczniom intensywny kontakt z językiem mówionym. Materiał dźwiękowy jest bardzo zróżnicowany – są to narracje w wykonaniu profesjonalnych angielskich lektorów, zarówno dorosłych, jak i nastolatków. Animacje wprowadzają jest m.in. nowe słownictwo, przedstawiają różne sceny z życia Gilberta i jego rodziny, a na ich podstawie rozwiązywane są różnorodne ćwiczenia. Narracje są najczęściej punktem wyjścia do ćwiczeń ze słuchu.

Program EuroPlus+ Angielski dla nastolatków wykorzystuje różne rodzaje ćwiczeń, w trakcie których uczeń ma możliwość szlifowania wszystkich sprawności językowych. Znajdziemy tu więc testy wyboru, „uzupełnianki”, ćwiczenia typu „prawda/fałsz” itd. Przy wielu zadaniach znajdziemy podpowiedź do ćwiczenia w języku polskim (ukryte tłumaczenie), podpowiedź gramatyczną czy podpowiedź w postaci ilustracji lub zdjęcia. Polecenia są w języku angielskim, ale kliknięcie ich ukaże tłumaczenia na język polski.

Ćwiczenie: układanka

W strukturę kursu wbudowano zróżnicowany system motywacyjny, dzięki któremu program reaguje zarówno na prawidłowe jak i błędne odpowiedzi. Jednym z elementów systemu są raporty ćwiczeń. Ikona raportu znajduje się przy każdym ćwiczeniu. Oprócz ikon w raporcie można zobaczyć różne animacje nagradzające prawidłowe odpowiedzi.

System raportów jest bardzo czytelny i funkcjonalny – wskazuje prawidłowe i błędne odpowiedzi, prezentuje prawidłowe rozwiązanie ćwiczenia, przy czym program reaguje różnego rodzaju dźwiękami i napisami motywującymi oraz pomagającymi w rozwiązaniu ćwiczenia.

Często po wpisaniu brakującego fragmentu zdania pojawia się obok niego ikona Graj. Oznacza ona prawidłową odpowiedź i jednocześnie umożliwia odsłuchanie dźwiękowej wersji zdania.
Postępy ucznia w obrębie jednej lekcji można również obserwować na pasku znajdującym się w dolnej części każdego ekranu. W miarę poprawnego rozwiązywania ćwiczeń staje się on coraz dłuższy.

Ćwiczenie: słuchaj i powtarzaj
Wymowa

Kurs zawiera również ćwiczenia wykorzystujące system oceny wymowy. Polegają one na odsłuchaniu, a następnie powtórzeniu do mikrofonu i nagraniu danego tekstu (zdania, frazy lub wyrazu). Po odsłuchaniu tekstu należy kliknąć ikonę Nagrywanie. Pod tekstem ukaże się wówczas wydłużający się cienki pasek postępu. Odmierza on czas nagrywania. Należy powiedzieć tekst do mikrofonu, w trakcie, gdy pasek jest widoczny.
Ocena prawidłowości wymowy przedstawiana jest procentowo (stopień wypełnienia kolorem) na pasku znajdującym się po prawej stronie ocenianego tekstu.
Integralną część całego kursu stanowi dział Gramatyka. Dostarcza on odpowiednią ilość zagadnień gramatycznych, które przygotowują do samodzielnej pracy w procesie nauki języka. Przy tworzeniu stron gramatycznych wykorzystano moduł przypominający układankę, aby w ciekawy sposób zachęcić ucznia do utrwalania wiedzy. Za pomocą myszy uczeń składa części zdania we właściwych miejscach.
W działach powtórkowych (4 i 8 na każdym poziomie kursu) oraz w niektórych z pozostałych działów – tam, gdzie wymaga tego proces dydaktyczny – znajdują się Lekcje powtórzeniowe. Są one bezpośrednim przygotowaniem do wykonania testu znajdującego się w następnej lekcji.
W działach tych znajduje się po jednej lekcji testowej. Zawarto w nich ćwiczenia (rozwiązywane na czas) sprawdzające stopień zrozumienia i opanowania materiału.

English is fun

Autorzy programu zadbali o to, by użytkownik nie nudził się w trakcie nauki. Atrakcję stanowią z pewnością zabawne komiksy znajdujące się na końcu niektórych lekcji. Są one jedną z form ćwiczeń pozwalających na trening i jednoczesne sprawdzenie umiejętności językowych. Praca z komiksem polega na uzupełnieniu brakujących części dialogów. Jeśli dialog uzupełniony jest prawidłowo, usłyszymy narrację. Na końcu można odtworzyć cały komiks.

Ćwiczenie: znajdź pary

Kurs zawiera również ćwiczenia w formie gier edukacyjnych. W trakcie gry uczeń zdobywa punkty, trenując jednocześnie różne zdolności językowe. Jedną z takich gier jest dopasowywanie par (na przykład obrazków i ich opisów). Wszystkie obrazki są odwrócone, uczeń-gracz musi zapamiętywać ich położenie. Inną grą jest układanie wyrazów – uczeń widzi niekompletny wyraz i musi uzupełnić brakujące litery. Wybiera je poprzez kliknięcie z zamieszczonego poniżej alfabetu. Każda nieudana próba to strata energii. Najatrakcyjniejsze wizualnie są chyba gry tematyczne, w których uczeń może sterować różnymi postaciami lub odbijać piłeczkę za pomocą paletki. Jego zadaniem jest zdobycie różnego rodzaju przedmiotów, unikając jednocześnie przeszkód. Niektóre z zebranych, strąconych lub złapanych przedmiotów zawierają premiowane pytania. Prawidłowa odpowiedź to dodatkowe punkty.

Shall we play a game?

Nie zabrakło w programie również krzyżówek, których rozwiązywanie polega na wpisywaniu wyrazów w diagram na podstawie umieszczonych obok obrazków.
Ciekawym „rozrywkowym” elementem programu są lekcje wideo. W każdym z działów kursu ostatnia, piąta lekcja, jest lekcją wideo. Spośród innych lekcje wideo wyróżniają się bogactwem animowanych filmów (choć spotkamy je w każdej lekcji), przestawiających jakąś historię z życia Gilberta, jego rodziny i przyjaciół. Na podstawie materiału wideo rozwiązywane są wszystkie ćwiczenia dostępne w tych lekcjach.

WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELA

EuroPlus+ Angielski dla nastolatków to doskonałe narzędzie do wykorzystania na zajęciach szkolnych. Pozwala ono przygotować i przeprowadzać lekcje w sposób niebanalny, w bardzo interesującej dla uczniów formie dzięki licznym symulacjom, animacjom, ilustracjom, krótkim animowanym filmom, grom edukacyjnym, które mają ułatwić przyswojenie nowych i utrwalenie już zdobytych wiadomości (jedynym utrudnieniem może być brak możliwości wydruku z poziomu samej aplikacji). Przygotowany w konwencji pełnego kursu językowego, program kształci wszystkie umiejętności językowe. Nowe słownictwo jest prezentowane bardzo różnorodnie, a zagadnienia gramatyczne są wprowadzane w interesujący, oryginalny sposób – tak, aby unikać nudy i rutyny.

Aby ułatwić i zainspirować nauczycieli do twórczego wykorzystania programu na lekcjach, zamieszczono w nim 5 przykładowych, przygotowanych w oparciu o niego, scenariuszy lekcji.
Jak każdy kompleksowy multimedialny kurs językowy, EuroPlus+ Angielski dla nastolatków można również wykorzystać do samodzielnej nauki lub jako narzędzie, dzięki któremu uczeń poszerzy swoją wiedzę i umiejętności zdobyte np. w szkole. Przydatnym dodatkiem są tu dołączone 2 płyty CD-audio zawierające nagrania pochodzące z kursu, a których można używać na innych niż komputer urządzeniach. Jednakże idealnym rozwiązaniem w przypadku zastosowania programu do „użytku domowego” będzie zawsze wsparcie nauczyciela lub znającego język angielski rodzica, kogoś, kto posłuży jako konsultant, a także, co równie istotne, dopilnuje, by nauka przebiegała w sposób systematyczny.

EuroPlus+ Angielski dla nastolatków w skrócie

Data premiery: 2008-05-07
Producent: Young Digital Planet S.A.

GŁÓWNE CECHY PROGRAMU:

• 2 płyty CD-audio z nagraniami z kursu
• współczesna i wielokulturowa tematyka lekcji
• zaawansowany system rozpoznawania mowy
• kształcenie wszystkich umiejętności językowych
• kilkadziesiąt filmów animowanych
• 80 lekcji interaktywnych
• kilkaset ćwiczeń interaktywnych
• najwyższej jakości nagrania z udziałem brytyjskich nastolatków
• kilkadziesiąt gier językowych i komiksów
• pięć dodatkowych programów narzędziowych, ułatwiających naukę:

– Słownik polsko-angielski
– Moje strony
– Gramatyka
– Nowe słówka
– Szukaj

• kilkanaście testów sprawdzających stopień opanowania materiału
• możliwość śledzenia postępów w nauce:

– Rejestr wyników
– Raporty lekcji

• możliwość tworzenia własnych lekcji

 

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE:

system operacyjny Windows 98/ME
• procesor Pentium II 300 MHz
• 128 MB pamięci operacyjnej

system operacyjny Windows 2000/XP/Vista/Windows 7
• procesor Pentium III 1GHz
• 256 MB pamięci operacyjnej

Pozostałe parametry:

• 80 MB wolnej przestrzeni na dysku
• karta grafiki pracująca z rozdzielczością 800×600 z tysiącami kolorów
• napęd CD ROM/DVD 24 x
• 16-bitowa karta dźwiękowa
• Internet Explorer 5.5 i wyższy
• mysz
• głośniki lub słuchawki
• mikrofon

 

NAGRODY

Nagroda główna w kategorii Multimedia w konkursie „Świat przyjazny dziecku” organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka.

 

 

Łóżka dla dzieci

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Wpisz swojeimię