WSZYSTKO, CO WARTO WIEDZIEĆ O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

0
640

WSZYSTKO, CO WARTO WIEDZIEĆ O EGZAMINIE   GIMNAZJALNYM

Nasze dzieci rosną, a szkoła stawia przed nimi wciąż nowe wyzwania i konsekwentnie sprawdza stan wiedzy swych wychowanków w postaci różnego rodzaju egzaminów. Jest więc fakultatywny egzamin dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej, jest sprawdzian szóstoklasisty i oczywiście egzamin gimnazjalny na zakończenie tego ważnego etapu nauki dziecka. W roku szkolnym 2011/2012 ulega zmianie formuła tego egzaminu. Będzie on trwał tak, jak w ubiegłych latach trzy dni, ale inaczej zostały rozłożone egzaminy z poszczególnych przedmiotów.

Zmiany w arkuszach polegają na podzieleniu każdej części egzaminu na dwie grupy zadań. Arkusz z egzaminu humanistycznego podzielony będzie na zadania z języka polskiego oraz zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie. W części matematyczno – przyrodniczej  zadania podzielone będą na matematykę i blok przyrodniczy, w którym będą zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii. Zwiększono też czas trwania obu egzaminów – ze 120 do 150 minut – przy czym zwiększyła się też czasochłonność poszczególnych zadań.

Zadania z języka polskiego będą mieć formę zamkniętą i otwartą. Opierać się będą na tekstach literackich, popularnonaukowych lub publicystycznych. Co istotne: sprawdzane będzie nie tylko rozumienie tekstu, ale też znajomość tzw. lektur obowiązkowych. Tak jak dotąd trzeba będzie się wykazać umiejętnością tworzenia dłuższych form wypowiedzi (np. rozprawka, opowiadanie, streszczenie) i krótszych (np. podanie, list, ogłoszenie). Zadania z części historycznej będą mieć tylko formę zamkniętą. Mają się odwoływać do różnych epok i do różnych źródeł.

W części matematycznej więcej będzie zadań sprawdzających rozumienie pojęć z matematyki. Zadania z przedmiotów przyrodniczych będą mieć tylko formę zamkniętą. Mogą sprawdzać znajomość faktów, symboli, umiejętność wyszukiwania informacji, korzystania ze źródeł. Więcej będzie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności złożonych (myślenie krytyczne, wykrywanie współzależności).

Egzamin z języka obcego przeprowadzany będzie na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Na każdym poziomie będzie trwał 60 minut.

Egzamin na poziomie podstawowym będzie obowiązkowy dla wszystkich uczniów, a na poziomie rozszerzonym – dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę danego języka. Egzamin będzie sprawdzać rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, środki językowe. Na poziomie rozszerzonym zdający będzie musiał też stworzyć dłuższą wypowiedź pisemną.

Uczeń, który zdecyduje się zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym, będzie musiał najpierw napisać egzamin na poziomie podstawowym.

Na zaświadczeniach o wynikach z egzaminu uczniowie będą otrzymywać wyniki procentowe.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnejz dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012

 

Na podstawie § 32 ust. 2 i 3, § 33 ust. 1, § 37 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU nr 46, poz. 432, z późn. zm.), informuję:

egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.

Część humanistyczna odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. (wtorek):

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu języka polskiego

egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 25 kwietnia 2012 r. (środa):

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu matematyki

egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. (czwartek):

– na poziomie podstawowym

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– na poziomie rozszerzonym

egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

Autor © :  Beata ,  napisz do autora : email

Łóżka dla dzieci

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Wpisz swojeimię