Dwa odrębne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla jednego ucznia?

0
2016
Rodzic złożył wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o wydanie dziecku orzeczenia z uwagi na niepełnosprawność intelektualną oraz zagrożenie niedostosowaniem społecznym – z wyraźną prośbą o dwa osobne dokumenty. Czy poradnia powinna wydać jedno orzeczenie zawierające dwa zapisy ze względu na: punkt 1 – rozporządzenia niepełnosprawność intelektualna i punkt 3 – zagrożenie niedostosowywaniem społecznym, czy też powinna zgodnie z prośbą rodzica wydać dwa odrębne orzeczenia? A może jeden i drugi sposób jest poprawny? Sprawdź!

Rodzic złożył wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o wydanie dziecku orzeczenia z uwagi na niepełnosprawność intelektualną oraz zagrożenie niedostosowaniem społecznym – z wyraźną prośbą o dwa osobne dokumenty. Czy poradnia powinna wydać jedno orzeczenie zawierające dwa zapisy ze względu na: punkt 1 – rozporządzenia niepełnosprawność intelektualna i punkt 3 – zagrożenie niedostosowywaniem społecznym, czy też powinna zgodnie z prośbą rodzica wydać dwa odrębne orzeczenia? A może jeden i drugi sposób jest poprawny? Sprawdź!

Przypomnijmy najważniejsze – uczeń może otrzymać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na:

  • niepełnosprawność uczniów: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową – w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem – w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
  • niedostosowanie społecznie oraz zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Poradnia wydaje jedno orzeczenie z uwagi na stwierdzone trudności ucznia (załącznik 1 do rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające – przypis 4). Zgodnie z wzorem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w przypadku gdy potrzeba kształcenia specjalnego wynika zarówno z występowania u ucznia niepełnosprawności, jak i niedostosowania społecznego albo zagrożenia niedostosowaniem społecznym, należy podkreślić występującą u ucznia niepełnosprawność lub niepełnosprawności (pkt 1 lit. a-j) oraz niedostosowanie społeczne (pkt 2) albo zagrożenie niedostosowaniem społecznym (pkt 3). Regulacja ta znajduje się w przypisie 4 we wzorze orzeczenia, wskazanym w miejscu przeznaczonym na określenie przyczyny wydania orzeczenia (z uwagi na:..). W obrocie prawnym nie mogą funkcjonować jednocześnie 2 orzeczenia dla jednego ucznia. Uczeń może być wykazany w szkole w SIO na podstawie tylko jednego orzeczenia, które stanowi podstawę przekazania subwencji.

Orzeczenie rodzice składają w szkole – może to być oryginał, jednak zgodnie z § 24 ust. 4 rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające rodzic może wystąpić o kopię orzeczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę. Wtedy rodzice zachowają jeden egzemplarz dokumentu dla siebie.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U.2017.1743) – załącznik nr 1

 

Marzenna Czarnocka
Ekspert portalu ePedagogika.pl

 

Łóżka dla dzieci

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Wpisz swojeimię